Mesaje / SMS-uri de dragoste în limba engleza

1. Love is strong yet delicate. 
It can be broken. 
To truly love is to understand this. 
To be în love is to respect this. 
Dragostea este puternică şi totuşi delicată . 
Ea poate fi uşor distrusă. 
Adevărata dragoste înseamnă să înţelegi asta, 
A fi îndrăgostit înseamnă să respecţi asta. 

2. Love is when you don't want to go to sleep because reality is better than a dream. 
Dragostea este atunci când nu îţi doreşti să adormi pentru că realitatea este mai frumoasă decât visul. 

3. It's hard to tell your mind to stop loving someone when your heart still does. 
Este greu să îi spui minţii să înceteze a iubi pe cineva aunci când inima ta continuă să o facă. 

4. A candle may melt and it's fire may die, but the love you have given me will always stay aş a flame în my heart. 
O lumânare se poate topi, iar flacăra ei poate muri, dar dragostea pe care mi-o dăruieşti va arde mereu în inima mea.

 5. Each time I miss you a star falls from the sky, So if you look up at the night sky and find it dark with no stars, its all your fault, you made me miss you too much. 
De fiecare dată când îmi lipseşti o stea cade din ceruri. Aşa că, dacă te uiţi la cerul înnoptat şi nu mai vezi nici o stea, înseamnă că toate au căzut pentru că îmi lipseşti atât de mult. 

6. The best and most beautiful things în the world can't be seen, nor touched, but are felt în the heart. 
Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse, dar pot fi simţite în inimă. 

7. Is that love I see în your eyes, or merely a reflection of mine? 
Zăresc dragoste în ochii tăi sau este doar o reflexie a iubirii mele? 

8. Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Coz I'll be loving you every single day of my life. 
Poţi să-mi spui "Te iubesc " astăzi? Dacă nu, poţi să îmi spui mâine? Sau poimâine? Ori răspoimâine? Căci eu te voi iubi în fiecare zi din viaţa mea. 

9. Love is like sunshine. It brings a golden glow to its beholder's face. And a warm feeling all over their body. It awakens souls and opens eyes. And when it's over, it leaves billions of small memories called stars. To remind the world, that it still exists. 
Dragostea este asemeni luminii soarelui. Ea aduce o strălucire de aur pe faţă celui care o trăieşte. Şi un simţământ cald în tot trupul. Ea trezeşte sufletul şi deschide ochii. Iar atunci când se încheie , lasă în urmă miliarde de mici amintiri numite stele. Pentru a-i aminti lumii că ea continuă să existe. 

10. When you love someone, it's something. When someone loves you, it's another thing. When you love the person who loves you back, it's everything. 
Atunci când iubeşti pe cineva înseamnă ceva. Când cineva te iubeşte înseamnă altceva. Atunci însă când iubeşti fiinţa care te iubeşte, asta înseamnă totul. 

11. I wrote your name în the sand but the waves washed it away. I wrote your name on my hand but I washed it the next day. I wrote your name on a paper but I accidentally threw it away. I wrote your name în my heart and forever it will stay. 
Ţi-am scris numele în nisip, dar valurile l-au şters. Ţi-am scris numele pe mâna mea, dar l-am spălat a doua zi. Ţi-am scris numele pe o hârtie, dar aceasta mi-a fost luată de vânt. Ţi-am scris numele în inima mea şi va rămâne acolo pentru totdeauna. 

12. There is something special between me and you, the flutter în my heart and the glow în your eyes tells me our love is no lies. 
Există ceva special între tine şi mine, zvâcnirea din inima mea şi strălucirea din ochii tăi îmi spun că dragostea noatră nu este minciună. 

13. Roses of red grow în my heart and they will never wither... 'Cause they bloom every time I see your smile, hear your voice or just think of you! 
Trandafiri roşii cresc în inima mea și ei nu se vor ofili vreodată ... Pentru că ei înfloresc de fiecare dată când te văd zâmbind, când îţi aud vocea sau doar mă gândesc la tine! 

14. The greatest thing you'll ever learn is just to love and to be loved în return. 
Cel mai măreţ lucru pe care îl poţi trăi vreodată este să iubeşti şi să fii iubit la rândul tău. 

15.They say you only fall în love once, it can't be true. Everytime I look at you, I fall în love all over again. 
Se spune că nu te poţi îndrăgosti decât o singură dată, dar zicala asta nu pare adevărată. De fiecare dată când mă uit la tine, mă îndrăgostesc mereu. 

16. A love that is denied only goes stronger. 
O dragoste refuzată nu face altceva decât să devină mai puternică. 

17. You are like the sunshine so warm, you are like sugar, so sweet.. you are like you.. and that's the reason why I love you! 
Eşti asemenea razelor soarelui, atât de cald(ă), eşti precum zahărul, atât de dulce ... Eşti asemenea ţie ... De aceea te iubesc ! 

18. If your heart was a prison, I would like to be sentenced for life. 

Dacă inima ta ar fi o închisoare, mi-aş dori să fiu condamnat(ă) în ea pentru totdeauna. 

19. Love people, use things. Don't use people, don't love things! 

Iubeşte oamenii, foloseşte lucrurile. Nu folosi oamenii, nu iubi lucrurile. 

20. Don't fall în love with someone you can live with, fall în love with someone you can't live without. 
Nu te îndrăgosti de cineva cu care poţi trăi, îndrăgosteşte-te de cineva fără de care nu poţi trăi. 

21. Faith makes all things possible. Hope makes all things work. Love makes all things beautiful. I Love You my only love. 
Credinţa face posibile toate lucrurile. Speranţa face toate lucrurile să se întâmple. Dragostea face toate lucrurile frumoase. Te iubesc, unica mea iubire. 

22. Love isn't finding the perfect person, it is finding the imperfect person and seeing how they are perfect. 
Dragostea nu înseamnă să găseşti persoana perfectă , ci să descoperi o persoană imperfectă şi să descoperi perfecțiunea din ea. 

23. Love is two hearts beating as one. 
Dragostea înseamnă 2 inimi bătând ca una. 

24. Love is composed of a single soul inhabiting two bodies. 
Dragostea este compusă dintr-un singur suflet trăind în 2 trupuri. 

25. Meeting you was fate, becoming you're friend was a choice, but falling în love with you was beyond my control. 
Întâlnirea cu tine a depins numai de soartă, prietenia cu tine a fost o chestiune de alegere, dar faptul de a ma îndrăgosti de tine nu a mai fost în puterea mea. 

26. 2 hearts, 1 souls, 1 beat. 
2 inimi , un suflet , un singur puls. 

27. I looked at a flower and thought it was the most beautiful thing I've ever seen till I met you. 
Am privit o floare şi m-am gândit că este cel mai frumos lucru văzut de mine în lume până când te-am întâlnit. 

28. Love; A very strong word. Use it with extreme caution. 
Dragostea; un cuvânt foarte puternic. A se utiliza cu mare prudenţă. 

29. You are the sun în my day, the wind în my sky, the waves în my ocean and the beat in my heart. 
Tu eşti soarele zilei mele, vântul din cerul meu, valurile din oceanul meu şi bătaia inimii mele. 

30. A life without love is like a year without summer. 
O viaţă fără dragoste este asemenea unui an fără vara. 

31. Faith makes all things possible. Hope makes all things work. Love makes all things beautiful. 
Credinţa face toate lucrurile posibile. Speranţa face ca totul în lume să meargă mai departe. Dragostea face ca toate lucrurile să fie frumoase. 

32. Loving you has been the best thing to ever happen to me! 
Iubirea pentru tine a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. 

33. Love doesn't make the world go round, it just makes the ride worthwhile. 
Dragostea nu face pământul să se rotească, dar face suportabilă călătoria pe pământ. 

34. Love is în your heart not to stay, but to be shared. 
Dragostea din inim ta nu trebuie să fie ţinută închisă, ci să fie împărtăşită. 

35. The most amazing feeling in the world is to look at someone you really care about and know they feel the same way about you. 
Cel mai uimitor lucru din lume este să priveşti pe cineva la care ţii cu adevărat şi să ştii că el/ea simte acelaşi lucru pentru tine. 

36. Love Is like war... Easy to start... Difficult to end. 
Dragostea este ca războiul...Uşor de început... Greu de oprit. 

37. Loving you makes my heart explode with happiness. 
Dragostea pentru tine îmi face inima să explodeze de fericire. 

38. Love is a journey not a destination. 
Dragostea este o călătorie fără destinaţie. 

39.Love is not about finding the right person, but creating a right relationship. It's not about how much love you have în the beginning but how much love you build till the end. 
Dragostea nu înseamnă să găseşti persoana potrivită, ci să creezi relaţia potrivită. Nu se referă la cât de mult iubeşti la început, ci despre cât de multă iubiră ai construit până la sfârşit. 


40. True love doesn't have a happy ending because true love doesn't have an ending. 
Adevărata dragoste nu are un sfârşit fericit, întrucât adevărată iubire nu are sfârşit. 

41. The best way to love is to love like you have never been hurt. 
Cea mai bună cale de a iubi este să iubeşti ca şi cum nu ai fi fost vreodată rănit. 

42. Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met. 
Încercarea de a ierta pe cineva iubit este asemenea celei de a uita o persoană nicicând întâlnită. 

43. A day without your love is a day without life. 
O zi fără iubirea ta este o zi fără viaţă. 

44. You know it's love when all you want is that person to be happy, even if you're not the reason behind that happiness. 
Ştii că este vorba despre dragoste atunci când tot ce îţi doreşti este ca persoană iubita să fie fericită, chiar dacă tu nu eşti cauza acelei fericiri. 

45. Love is just a word till someone you meet gives it a meaning. 
Dragostea este doar un cuvânt până când întâlneşti pe cineva care îi dă înţeles. 

46. If you love someone, you give everything you can and don't expect to receive anything in return. 
Dacă iubeşti pe cineva, îi dăruieşti tot ce poţi şi nu te aştepţi să primeşti ceva în schimb. 

47. Love can touch you just one time but it can last for a life time. 
Dragostea te poate atinge o singură dată, dar poate dura o viaţă. 

48. Love is giving someone the ability to hurt you but trusting them not to. 
Dragostea înseamnă a dărui cuiva capacitatea de a te răni fără a avea încredere în acea persoană. 

49. They say it takes a minute to find a special person 
An hour to appreciate them 
A day to love them 
But then an entire life to forget them . 
Se spune că îţi trebuie un minut pentru a găsi o persoană specială, 
O oră pentru a o putea aprecia, 
O zi pentru a o iubi, 
Dar intreaga viaţă pentru a o uita. 

50. No one is too young for love, because love doesn't come from your mind, which knows your age, but from your heart, which knows no age. 
Nimeni nu este prea tânăr pentru a iubi, pentru că dragostea nu vine din mintea care îţi ştie vârsta, ci din inima care nu are nicicând vârstă. 

51. Love is nothing if there is no one to share it with. 
Dragostea nu înseamnă nimic dacă nu ai cu cine o împărtăşi. 

52. Love is to think about someone else more times in a day than you think about yourself. 
Dragostea înseamnă să te gândeşti la cineva de mai multe ori pe zi decât te gândeşti la propria-ți persoană. 

53. Do you love me because I am beautiful or am I beautiful because you love me? 
Mă iubeşti pentru că sunt frumos/frumoasă  sau sunt frumos/frumoasă pentru că mă iubeşti? 

54. Love is when some one breaks our heart în many pieces and the most amazing thing is that we still love them with all broken pieces of our heart. 
Dragostea este atunci când cineva ne fărâmă inima în multe bucăţele, şi, lucru uimitor, continuăm să iubim acea persoană cu toate bucăţile sfărâmate ale inimii noastre.

sms-mesaje-dragoste-traduse-engleza-romana
55. A relationship works best when both parties believe they got better than they deserve. 
O relaţie de iubire merge cel mai bine atunci când cei doi iubiţi cred fiecare că primesc mai mult decât merită. 

56. Love is the only word with a million definitions 
Dragostea este un cuvânt cu un milion de înțelesuri. 

57. U may be out of my sight, but not out of my heart. U may be out of my reach, but not out of my mind. I may mean nothing to U, but U'll always be special to me. 
Chiar daca nu te pot privi in clipa aceasta, asta nu inseamna ca ești departe de inima mea. Poţi fi departe de mângâierea mea, dar aproape de mintea mea. Pot să nu însemn nimic pentru tine, dar tu vei fi întotdeuna special pentru mine. 

58. You are my heart, my soul, my treasure, my today, my tomorrow, my forever, my everything! 
Tu eşti inima mea, comoara/sufletul meu, clipa de acum, viitorul meu, vesnicia, tu eşti totul pentru mine!

59. Love is a sweet breeze that tickles your feelings when you have closely shut your heart. Love is an unexpected guest that doesn't even knock on the door and just invades your soul witout asking permission. 
Dragostea este o briza dulce care îţi gâdilă simţămintele atunci când aproape căai inima închisă. Dragostea este ca un oaspete neaşteptat care nici măcar nu bate la uşa şi îţi invadează sufletul fără a-ţi cere permisiunea. 

60. Life spent with someone for a life time may be meaningless. But a moment spent with someone who really loves you is more than life itself. 
O întreagă viaţă petrecută alături de cineva poate fi cu totul lipsită de sens. Dar un singur moment trăit lângă cineva care te iubeşte cu adevărat face mai mult decât o viaţă. 

61. Baby come stand by my side. Come and be my guiding light. I'll be what you want me to be. I'll give you all my love, whole of my life. 
Iubire, vino şi stai alături de mine. Vino să fii lumina mea călăuzitoare. Voi fi aşa cum îţi doreşti să fiu. Îţi voi dărui toată dragostea mea, toată viaţa mea. 

62. I love you from the bottom of my heart. Be mine forever.. 
Te iubesc din adâncul inimii mele. Fii al meu /a mea pentru totdeauna. 

63. Wish I was your blanket, I wish I was your bed, I wish I was your pillow underneath your head, I wanna be around u, I wanna hold u tight, & b the lucky person who kisses u good night. 
Aş vrea să fi fost pătura ta, aş vrea să fi fost patul tău, aş vrea să fi fost perna de sub capul tău, vreau să fiu în preajma ta, vreau să te îmbrăţişez strâns şi să fiu persoana norocoasă care te sărută de noapte bună. 

63. If the only place that I can meet you is in my dream, I don’t want to wake up anymore. 
Dacă visul este singurul loc în care te pot întâlni , nu vreau să mă mai trezesc vreodată. 

64. I do not think much, i do not think often, but when I think, I think of you! 
Nu stau prea mult pe gânduri, nu mă gândesc adesea, dar atunci când o fac mă gândesc la tine! 

65. Good days come often, Bad days do too, But the best days only come when I'm with you. 
Zilele bune vin adesea. Zilele rele nu sunt nici ele rare. Dar cele mai bune zile vin atunci când sunt împreună cu tine. 

66. You are always în my heart, here and everywhere, There is no one in the whole world that makes me feel this way. 
Eşti mereu în inima mea, aici şi pretutindeni. Nu mai există nimeni pe lume care să mă fac să simt la fel.

67. Last night I sent an angel 2 watch over U while U were sleeping but it came back early! So I asked it why? It said that angels don't watch over other angels! 
Noaptea trecută am trimis un înger la tine în timp ce dormeai, dar acesta s-a întors înapoi degrabă. L-am întrebat de ce făcut asta, iar el mi-a răspuns că niciodată vreun înger nu poate supraveghea un alt înger!

68. It must have been a rainy day when you were born, but it wasn't really rain, the sky was crying because it lost its most beautifull angel...! 
Probabil că fost o zi ploioasă ziua în care te-ai născut, dar aceea nu era cu adevărat o ploaie ci lacrimile cerurilor pentru că pierduseră cel mai frumos înger...! 

69. Kiss me and you will see stars ... Love me and I will give them to you. 
Sărută-mă şi vei vedea stelele ... Iubeşte-mă şi ţi le voi dărui.

70.I love you with all my heart and soul!
Te iubesc cu sufletul si inima mea! 


Copyright © diane.ro


Articole din acelasi domeniu in blogul Dianei:


Mesaje / SMS-uri de dragoste in limba spaniola


Mesaje / SMS-uri de dragoste in limba franceza


Mesaje / SMS-uri de dragoste in limba italiana


Mesaje / SMS-uri de dragoste in limba germana
Mesaje / SMS-uri de dragoste în limba engleza Mesaje / SMS-uri de dragoste în limba engleza Reviewed by Diana Popescu on iulie 31, 2010 Rating: 5

45 de comentarii:

 1. da FOARTE TARE ESTI SUPER AS VREA SA TE CUNOSC ID~UL MEU muresanlaura91 tot legat suuuuuuuupppppppppeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrr ccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooollllllllllllllll:p:p: :d :d :

  RăspundețiȘtergere
 2. super! pur si simplu formidabil!!! esti tare, da tare de tot!!!

  RăspundețiȘtergere
 3. Super tare! Cautam de ceva timp asa ceva. Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 4. esti deosebita iti doresc tot binele din lume

  RăspundețiȘtergere
 5. da super faine ....anca satu-mare

  RăspundețiȘtergere
 6. sunt cele mai frumose ..,am mai citit dar peste tot se repetau... astea sunt foarte frumose bravo imi plac mult..!

  RăspundețiȘtergere
 7. ceea ce faci tu nu poate fi exprimat in cuvinte sau daca,ei eu nu le pot gasi.@};-

  RăspundețiȘtergere
 8. foarte frumoase sunt mesajele ! le ador !

  RăspundețiȘtergere
 9. sunt frumoase toate aceste definitii:X

  RăspundețiȘtergere
 10. INTR-ADEVAR , TOATE SUNT, DEOSEBITE.... DEASEMENEA,TRADUCEREA ESTE CORECTA.....AI FACUT , O TREABA EXCELENTA...CAMELIA

  RăspundețiȘtergere
 11. Foarte frumoase.Kteva dintre ele au ajuns pe telef sotului meu care este indian.Irina

  RăspundețiȘtergere
 12. wowwww superrrr tare sa traiesti o mie de anii tanara frumoasa si in putere..... o cuteva din ele au ajuns pe telu lui viitorul meu sot tot INDIAN;).... msk fff mult:*:*:*:*:*:*

  RăspundețiȘtergere
 13. inpresionant pentru cei care au stiut citi cu sufletu felicitari

  RăspundețiȘtergere
 14. buna! stii si eo compun versuri si as vrea sa le impartasesk si eu tuturor asa cum o faci thu... as vrea sa imi arati si mie cu pot sa postez poeziile mele...acesta este id meu:refuz_sa_fiu_o_drama ....app eo ma numesk nikoleta....si in ceea ce priveste poeziile tale.... verry nice!

  RăspundețiȘtergere
 15. mi'au fost de mare ajutor <3.

  RăspundețiȘtergere
 16. Foarte frumos mesaje extraordinar de frumoase la fel au ajuns multe mesaje de aici la sotul meu din PAKISTAN . Succesc in continuare si multumesc foarte mult .

  RăspundețiȘtergere
 17. oooo da foarte tare sau chiar uimitor ...deja au ajuns la toti prieteni mei ..din india...

  RăspundețiȘtergere
 18. frumoase mesaje imi place :):)

  RăspundețiȘtergere
 19. Super frumoase,imi plac foarte mult...

  RăspundețiȘtergere
 20. niste declaratii super

  RăspundețiȘtergere
 21. am ramas fara inspiratie si tu m-ai ajutat. Am trimis cateva prietenului meu din Turcia alaturate unor link-uri ale unor meloddii de dragoste f frumoase... bafta multa

  RăspundețiȘtergere
 22. Superrrr tare!! i likeeee:X:X:X <3<3<3

  RăspundețiȘtergere
 23. deosebite. toate ajung la inima. tot respectul pentru tine.
  multunesc. ionela din cipru.

  RăspundețiȘtergere
 24. super tare continuati asa

  RăspundețiȘtergere
 25. imi place la nebunie tinetio tot asa.parka mi-sa ajuns un cub de gheata la inima va pwp din tot sufletu

  RăspundețiȘtergere
 26. imi pace tare mult si continuati tot asa.

  de la claudia din anglia

  RăspundețiȘtergere
 27. cuvintele acestea mi au ajuns la inima

  RăspundețiȘtergere
 28. De-a dreptul geniale! Au ajuns la prietenul meu in america:)pupic

  RăspundețiȘtergere
 29. mesajele super tari le am luat pe toate in inima mea ....esti geniala ca faci asemenea lucru

  RăspundețiȘtergere
 30. ce sa spun fara cuvinte:))) unele nu au nici o logica dar na fiecare cu parerea lui :) unele sunt ok intradevar :p

  RăspundețiȘtergere
 31. extraordinare mesaje!!!am observat ca postezi multe lucruri de acest fel deki observ ca ai o imima mare scaldata in razele iuririi neapuse cea ce te face sa fi apreciata, bv lumea chiar are nevoie de acest fel de oameni!!!:-* as vrea sa te cunosc si sa discutam mai multe,contacteazama p id-ul acesta:angel_dead15...marylena din ploiesti

  RăspundețiȘtergere
 32. super mesaje ,super traducere! official sunt fana ta nu am ce spune ! tine-o tot asa! ;)

  RăspundețiȘtergere
 33. mi-am cucerit iubita cu ele

  RăspundețiȘtergere
 34. Bravo tie, recomanda-le si prietenilor tai...

  RăspundețiȘtergere
 35. wow mia placut foarte mult .
  mai skrie ceva de dragoste iubire imi place mult cum ginddesti .

  RăspundețiȘtergere
 36. esty tare ...faine mesajele :*

  RăspundețiȘtergere
 37. Wauuu...sunt formidabile..am ramas fara cuvinte traducerea este corecta esti foarte buna in cea ce faci, si se vede ca pui suflet!!!!!***E minunat

  RăspundețiȘtergere
 38. Inteligent being i chineza cand postezi ceva ca sa ma uimesti total

  RăspundețiȘtergere
 39. Foarte inteligent...:-) Si foarte ADEVARAT..Ptr. unii aceste poezii nu le plac.. sunt urate ca sa nu zic altceva.. I,i plac.. continua tot asa... :-D :-))) Si mai bine...de ce nu? SUCCES.. :-)))))) :*:*:*)

  RăspundețiȘtergere
 40. Frumoasa...desteapta...unica!!! Merci:*:*:*succes in tot ceea ce faci Diana!!

  RăspundețiȘtergere

Un produs Blogger.